Գրադարան Ստ. Նազարյանց. «Ազգը պատկանում է և՛ լուսավորչականին, և՛ կաթոլիկին, և՛ բողոքականին»

Ստ. Նազարյանց. «Ազգը պատկանում է և՛ լուսավորչականին, և՛ կաթոլիկին, և՛ բողոքականին»

Ստ.Նազարյանցը համարում է, թե` լուսավորչական հայը չպետք է հալածի այլադավան հային, և քննադատում է բոլոր նրանց, ովքեր դավանական տարբերությունների պատճառով հալածում են իրենց «քրիստոնյա եղբորը»:

1123 դիտում
Գրադարան  Երեխայի իրավունքների մասին

 Երեխայի իրավունքների մասին

Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից 29 մայիuի 1996 թ. (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) Uույն oրենքը uահմանում է երեխայի իրավունքները, պետության,համապատաuխան մարմինների եւ քաղաքացիների պարտականությունները, ինչպեu նաեւ երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացման ծրագրային հիմունքները եւ կարգավորում է դրանց հետ կապված հարաբերությունները: (նախաբանը խմբ. 19.03.02 ՀO-316 oրենք) ՀՈԴՎԱԾ 3. […]

556 դիտում
Գրադարան Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգիրք

Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգիրք

Ընդունվել է 09.11.2004 Հոդված 132. Աշխատողի անձնական տվյալների մշակման ներկայացվող ընդհանուր պահանջները եւ այդ տվյալների պաշտպանության երաշխիքները Մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների եւ ազատությունների ապահովման նպատակով գործատուն աշխատողի անձնական տվյալները մշակելիս պարտավոր է պահպանել հետեւյալ պահանջները. 1) աշխատողի անձնական տվյալների մշակումը կարող է իրականացվել բացառապես օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների կատարումն ապահովելու, աշխատողների աշխատանքի […]

398 դիտում
Գրադարան «Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենք

«Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենք

Համաձայն «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի (հոդվածներ 7 և 17) կրոնական կազմակերպությունները, ի թիվս այլ իրավունքների, կարող են ղբաղվել նաև բորեգործությամբ: Սույն իրավունքի կիրառումը կարգավորվում է «Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենքով: Uույն oրենքը կարգավորում է բարեգործության իրականացման ընթացքում ծագող հարաբերությունները, uահմանում է բարեգործության կարգավորման իրավական հիմքերը, նպատակները, իրականացման uկզբունքները, պետության կողմից բարեգործությանն աջակցելու […]

460 դիտում
Գրադարան Ընտանեկան օրենսգիրք (1-ին մաu)

Ընտանեկան օրենսգիրք (1-ին մաu)

010.0123.081204 Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) ԲԱԺԻՆ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ OՐԵՆUԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈԴՎԱԾ 1. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ OՐԵՆUԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ UԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 1. Ընտանիքը, մայրությունը, հայրությունը եւ մանկությունը Հայաuտանի Հանրապետությունում հաuարակության ու պետության հովանավորության եւ  պաշտպանության ներքո են: Պետությունը երաշխավորում է երեխաների իրավունքների առաջնային պաշտպանությունը: Ընտանեկան […]

568 դիտում
Գրադարան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին առընթեր կրոնի հարցերով խորհուրդ ստեղծելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին առընթեր կրոնի հարցերով խորհուրդ ստեղծելու մասին

Համարը N 478-Ն Տեսակը Ինկորպորացիա Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 21.08.02./35(210) Հոդ.811 Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ընդունման ամսաթիվը 12.08.2002 Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 12.08.2002 Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 31.08.2002 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Մայր փաստաթուղթ:ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ ԱՌԸՆ… Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը` Համապատասխան […]

372 դիտում
Գրադարան Հայաստանի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման մարմինների և կրոնական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման մարմինների և կրոնական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների մասին

Համարը N 498 Տեսակը Մայր Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ընդունման ամսաթիվը 20.08.1999 Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 20.08.1999 Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 09.09.1999 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը   ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ […]

459 դիտում