Գրադարան Ստ. Նազարյանց. «Ազգը պատկանում է և՛ լուսավորչականին, և՛ կաթոլիկին, և՛ բողոքականին»

Ստ. Նազարյանց. «Ազգը պատկանում է և՛ լուսավորչականին, և՛ կաթոլիկին, և՛ բողոքականին»

Ստ.Նազարյանցը համարում է, թե` լուսավորչական հայը չպետք է հալածի այլադավան հային, և քննադատում է բոլոր նրանց, ովքեր դավանական տարբերությունների պատճառով հալածում են իրենց «քրիստոնյա եղբորը»:

դիտում
Գրադարան  Երեխայի իրավունքների մասին

 Երեխայի իրավունքների մասին

Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից 29 մայիuի 1996 թ. (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) Uույն oրենքը uահմանում է երեխայի իրավունքները, պետության,համապատաuխան մարմինների եւ քաղաքացիների պարտականությունները, ինչպեu նաեւ երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացման ծրագրային հիմունքները եւ կարգավորում է դրանց հետ կապված հարաբերությունները: (նախաբանը խմբ. 19.03.02 ՀO-316 oրենք) ՀՈԴՎԱԾ 3. […]

դիտում
Գրադարան Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգիրք

Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգիրք

Ընդունվել է 09.11.2004 Հոդված 132. Աշխատողի անձնական տվյալների մշակման ներկայացվող ընդհանուր պահանջները եւ այդ տվյալների պաշտպանության երաշխիքները Մարդու եւ քաղաքացու իրավունքների եւ ազատությունների ապահովման նպատակով գործատուն աշխատողի անձնական տվյալները մշակելիս պարտավոր է պահպանել հետեւյալ պահանջները. 1) աշխատողի անձնական տվյալների մշակումը կարող է իրականացվել բացառապես օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների կատարումն ապահովելու, աշխատողների աշխատանքի […]

դիտում
Գրադարան «Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենք

«Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենք

Համաձայն «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի (հոդվածներ 7 և 17) կրոնական կազմակերպությունները, ի թիվս այլ իրավունքների, կարող են ղբաղվել նաև բորեգործությամբ: Սույն իրավունքի կիրառումը կարգավորվում է «Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենքով: Uույն oրենքը կարգավորում է բարեգործության իրականացման ընթացքում ծագող հարաբերությունները, uահմանում է բարեգործության կարգավորման իրավական հիմքերը, նպատակները, իրականացման uկզբունքները, պետության կողմից բարեգործությանն աջակցելու […]

դիտում
Գրադարան Ընտանեկան օրենսգիրք (1-ին մաu)

Ընտանեկան օրենսգիրք (1-ին մաu)

010.0123.081204 Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) ԲԱԺԻՆ I ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ OՐԵՆUԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈԴՎԱԾ 1. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ OՐԵՆUԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ UԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 1. Ընտանիքը, մայրությունը, հայրությունը եւ մանկությունը Հայաuտանի Հանրապետությունում հաuարակության ու պետության հովանավորության եւ  պաշտպանության ներքո են: Պետությունը երաշխավորում է երեխաների իրավունքների առաջնային պաշտպանությունը: Ընտանեկան […]

դիտում
Գրադարան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին առընթեր կրոնի հարցերով խորհուրդ ստեղծելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին առընթեր կրոնի հարցերով խորհուրդ ստեղծելու մասին

Համարը N 478-Ն Տեսակը Ինկորպորացիա Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 21.08.02./35(210) Հոդ.811 Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ընդունման ամսաթիվը 12.08.2002 Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 12.08.2002 Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 31.08.2002 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Մայր փաստաթուղթ:ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ ԱՌԸՆ… Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը` Համապատասխան […]

դիտում
Գրադարան Հայաստանի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման մարմինների և կրոնական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության պետական, տարածքային կառավարման մարմինների և կրոնական կազմակերպությունների փոխհարաբերությունների մասին

Համարը N 498 Տեսակը Մայր Տիպը Որոշում Կարգավիճակը Գործում է Սկզբնաղբյուրը Ընդունման վայրը Երևան Ընդունող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ընդունման ամսաթիվը 20.08.1999 Ստորագրող մարմինը ՀՀ Վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 20.08.1999 Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 09.09.1999 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը   ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ […]

դիտում
Գրադարան Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր

Միացյալ Ազգերի Կազմակերպություն (Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) 10-ը դեկտեմբերի, 1948թ. ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ Քանի որ մարդկային ընտանիքի բոլոր անդամներին ներհատուկ արժանապատվությունը և հավասար ու անօտարելի իրավունքները աշխարհի ազատության, արդարության ու խաղաղության հիմքն են. Քանի որ մարդու իրավունքների նկատմամբ քամահրանքն ու արհամարհանքը հանգեցրել են մարդկության խիղճը խռոված բարբարոսական գործողությունների, և քանի որ […]

դիտում
Գրադարան ՀՀ կրոնի գործերով պետական լիազոր մարմինը

ՀՀ կրոնի գործերով պետական լիազոր մարմինը

«Խղճիազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի «բ»-«ե» ենթակետերի համաձայն կրոնական կազմակերպությունների գրանցման համար փորձագիտական եզրակացություն տալու լիազորությունը ՀՀ կառավարության 2002թ. մարտիի 6-ի N204 որոշումով վերապահվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին: «Հայաստանի Հանարպետության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը սահմանվել է ՀՀ կառավարության 02.05.02թ. N726-Ն որոշմամբ: ՀՀ կառավարության 2003թ. նոյեմբերի 27-ի N 1556-Ն որոշումով ՀՀ […]

դիտում
Գրադարան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն

(Մտքի, խղճի, համոզմունքի և կրոնի ազատությունն ապահովող հիմնական դրույթները հատվածաբար) Հոդված 3. Մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները եւ ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են: Պետությունն ապահովում է մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապատասխան: Պետությունը սահմանափակված է մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքներով եւ ազատություններով՝ որպես անմիջականորեն գործող իրավունք: Հոդված 8.1. […]

դիտում
Գրադարան «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք

«Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք

Ընդունված է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի կողմից 1991 թ. հունիսի 17-ին: Փոփոխություններ և լրացումներ կատարվել են Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի կողմից 1997թ. սեպտեմբերի 19-ին և 2001թ. ապրիլի 25-ին: Ղեկավարվելով Հայաստանի Անկախության մասին Հռչակագրով,նկատի ունենալով հայ ժողովրդի հոգևոր զարթոնքը, նրա դարավոր հոգևոր փորձն ու ավանդույթները, ճանաչելով Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցին որպես հայ ժողովրդի ազգային եկեղեցի, նրա հոգևոր […]

դիտում