MercyMe. «Եթե անգամ» (երգ)

Ես գիտեմ՝ Դու զորավոր ես և գիտեմ՝ Դու կարող ես

Փրկել կրակի միջից Քո զորավոր ձեռքով,

Բայց եթե անգամ չփրկես,

Իմ հույսը միայն Դու ես: