Selah. «Վե՛ր բարձրացրու» (երգ)

Երբ ես ընկած եմ, երբ հոգիս տրտմած է,

Եվ տագնապած եմ, սիրտս՝ ծանրացած,

Այդժամ անխոս սպասում եմ լռության մեջ,

Երբ Դու կգաս և կնստես կողքիս…