for KING & COUNTRY. «Միայն Աստված գիտի» (տեսահոլովակ)

Միայն Աստված գիտի, թե ինչի միջով ես անցել,
Միայն Աստված գիտի, թե ինչ են խոսում քո մասին,
Միայն Աստված գիտի, թե ինչպես է դա սպանում քեզ,
Բայց կա սիրո մի տեսակ, որ միայն Աստված գիտի: