Rita Baloche. «Հիսուսն է ժայռը հավիտյան» (երգ)

Չկա ոչ մի ժայռ և ոչ մի Աստված Քեզ նման,

Դու ես միայն արժանի ողջ փառքին:

Փրկության ժայռն ես, Դու չես սասանվի,

Հավատարիմ ես, Փրկի՛չ աշխարհի: