Nivea Soares. «Դու ես Քրիստոսը» (երգ)

Դու ես Քրիստոսը՝ Աստծո Որդին,

Դու ես Տեր այն Ժայռը, որին կանգնած եմ Ես:

Դու ես Քրիստոսը՝ Աստծո Որդին,

Կենդանի այն Քարը. չկա Տեր Քեզ նման: