Israel Houghton. «Մեծ է Տերը» (երգ)

Israel Houghton. «Մեծ է Տերը» (երգ)Մեծ է մեր Տերը, Նա զորավոր է,

Ամենից բարձր է և փառավոր է:

Դու բժշկում ես, Տե՛ր, Դու հզոր ես,

Մեր Տե՛ր, Արքա՛: