Jesus Adrian Romero & Marcela Gandara. «Տո՛ւր ինձ Քո աչքերը» (երգ)

Տո՛ւր ինձ Քո աչքերը. ուզում եմ տեսնել,
Տո՛ւր ինձ Քո շուրթերը. ուզում եմ խոսել…