Rachael Lampa. «Դու ես իմ աղբյուրը, Տե´ր» (երգ)

Rachael Lampa. «Դու ես իմ աղբյուրը, Տե´ր» (երգ)Իմ աղբյուրն ես Դու,
Հավիտենության Հա´յր,
Խաղաղության Իշխա´ն,
Եվ Հզո´ր Աստված:
Արքա´ արքաների, Քեզնով եմ հիացած: