Brooklyn Tabernacle Choir. «Իմ Օգնություն» (երգ)

Ես կբարձրացնեմ իմ աչքերը դեպի սարերը, որտեղից կգա իմ օգնությունը:

Իմ օգնությունը գալիս է Տիրոջից:

Տիրոջից, Ով արարել է երկինքն ու երկիրը:

Նա թույլ չի տա, որ քո ոտքը սահի, Տերը, Ով պահում է քեզ:

Նա չի ննջի և չի քնի:

Իմ օգնություն, Իմ օգնություն:

Իմ օգնությունը գալիս է Տիրոջից: