Tauren Wells. «Երբ մենք աղոթում ենք» (տեսահոլովակ)

Ողջ աշխարհը սկսում է փոխվել,

Երբ եկեղեցին սկսում է աղոթել.

Կապանքները սկսում են կոտրվել,

Երբ մենք աղոթում ենք:

Բանտի պատերը սկսում են ցնցվել:

Փառաբանության ձայնից,

Ոչինչ նույնը չի մնում,

Երբ մենք աղոթում ենք: