Jesus Culture. «Օ՜, երջանիկ օր» (երգ)

Jesus Culture. «Օ՜, երջանիկ օր» (երգ)Դատարկ խաչ, դատարկ գերեզման.

Հավիտենական կյանք, դու հաղթեցիր այդ օրը:

Բղավեք բոլորդ՝ Հիսուսը կենդանի է,

Նա կենդանի է:

Օ՜, երջանիկ օր, երջանիկ օր,

Դու մաքրեցիր իմ մեղքերը:

Օ՜, երջանիկ օր, երջանիկ օր,

Ես այլևս նույնը չեմ լինի,

Հավիտյան փոխված եմ ես…