Philip Renner. «Մենք կաղաղակենք դեպի Քեզ» (երգ)

Philip Renner. «Մենք կաղաղակենք դեպի Քեզ» (երգ)Մենք կաղաղակենք դեպի քեզ.

Սուրբ Հոգի սպասում ենք Քեզ:

Մեր ձեռքերը դեպի երկինք կպարզենք.

Սուրբ Հոգի ամբողջ սրտով սպասում ենք քեզ: