Michael W. Smith. «Սիրո աղաղակ» (տեսահոլովակ)

Michael W. Smith. «Սիրո աղաղակ» (տեսահոլովակ)Լսո՞ւմ ես ինձ Դու. կանչում եմ ես Քեզ,

Սիրո աղաղակով բարձրաձայն գոչում եմ:

Զգում եմ Քեզ. Դու ինձ հպվում ես,

Իմ սիրո աղաղակով ինձ բժշկում ես…